Ecklesiastikexpeditionen

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ecklesiastikexpeditionen

Ecklesiastikexpeditionen var en av de fem expeditionen underlydande senatens ekonomiedepartement (tidigare regeringskonseljen) enligt års 1809 reglemente. Den skulle bereda och handlägga sådana ärenden som behandlats i domkapitlen och därefter hänskjutits till senaten. Den skulle även bereda frågor rörande dispenser och nådevedermälen i ecklesiastika ärenden, om vilka uttryckliga bestämmelser saknades i lagarna och vilka av denna orsak skulle hemställas kejsaren-storfursten. Expeditionen leddes av chefen för expeditionen och ärendena föredrogs i senatens sammanträden av referendariesekreteraren.

Enligt en förordning från april 1841 överfördes ärendena rörande skolverket och undervisningsväsendet från kansliexpeditionen till ecklesiastikexpeditionen. De största förändringarna i expeditionens uppgifter kom år 1869 då dess verksamhetsområde ytterligare utvidgades. Hädanefter skulle ecklesiastikexpeditionen handlägga ärenden rörande till exempel domkapitlen, ecklesiastik- och skolstaten, överstyrelsen för skolväsendet, folkskoleseminarier och folkskolor.

I likhet med andra expeditioner erhöll även ecklesiastikexpeditionen med tiden rätten att självständigt avgöra vissa ärenden. Enligt en förordning från år 1859 erhöll expeditionen till exempel rätt att för läroverkens behov hyra rum och uppgöra hyreskontrakt inom vissa gränser.

Då Finland blev självständigt 1917 förändrades expeditionens namn till kyrko- och undervisningsexpeditionen. År döptes senaten om till statsrådet och expeditionerna till ministerier, vilket betydde att kyrko- och undervisningsexpeditionen blev kyrko- och undervisningsministeriet. År 1922 förkortades namnet till undervisningsministeriet.


Hurudan information kan man hitta i arkivet?

I ecklesiastikexpeditionen arkiv kan man hitta information om frågor som expeditionen ansvarade för. En mer detaljerad beskrivning av uppgifterna finns i Översiktskatalog för Riksarkivet II. Expeditionen behandlade frågor rörande både enskilda människor och tjänster, men även frågor rörande kyrkor och skolor.

De mest användbara handlingarna är brevdiarierna och besvär- och supplikdiarierna. Arkivet innehåller även en mängd olika protokoll och register samt till exempel brev- och utslagskoncept. Även handlingarna ordnade enligt ämne och kan innehålla intressant information.

Arkivet innehåller även en del kartor och ritningar, som bildar en skild helhet. De flesta är konstruktionsritningar över olika skolor.


Hur söker man information?

Ecklesiastikexpeditionens arkiv är tillgänglig för forskare på Riksarkivet. Brev-, supplik- och besvärsdiarierna är mikrofilmade. Vissa konceptprotokoll och brevkoncept bevaras på Jyväskylä landsarkiv.

Det lönar sig att börja bekanta sig med ecklesiastikexpeditionen arkiv genom att utreda vilka uppgifter och frågor expeditionen ansvarade för. Man hittar arkivets förteckning med hjälp av arkivdatabasen VAKKA. I sökrutan skriver man "Ecklesiastikexpeditionen". Utav sökresultaten väljer man Kirkollisasiaintoimituskunta (Ecklesiastikexpeditionen), vidare Kirkollisasiaintoimituskunnan arkisto (Ecklesiastikexpeditionens arkiv) och sedan Serier (Sarjat). Arkivenheterna är ordnade årsvis, så genom att välja önskad tid i förteckningen, får man reda på antingen mikrofilm- eller mappnummer. Man kan även använda sig av arkivförteckning 410.

Det lönar sig att bekanta sig med en övergripande beskrivning över expeditionerna underlydande Senatens ekonomiedepartement. I fråga om tolkning av diarier och protokoll får man hjälp här.

Kartorna och ritningarna bevaras i Riksarkivets samling av kartor och ritningar. Man kan bekanta sig med detta arkiv med hjälp av arkivdatabasen VAKKA eller med hjälp av arkivförteckningen 291:01.


Litteratur

Autio, Veli-Matti, "Senaatin kirkollistoimituskunnan ja opetusministeriön historia 1809–1994". Tiivistelmä historiasarjan I–VII osista. Sääty-yhteiskunnasta Ahtisaareen. Artikkeleita hallinnosta ja sen historiasta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 21. Painatuskeskus, Helsinki 1995.

Heikkilä, Markku, Opetusministeriön historia III. Kielitaistelusta sortovuosiin 1869–1917. Opetusministeriö, Helsinki 1985.

Selin, Rauno, "Autonomian ja itsenäisyyden ajan keskushallinnon asiakirjat." Suomen historian asiakirjalähteet. Red. Eljas Orrman & Elisa Pispala. Kansallisarkisto & WSOY, Porvoo 1994, 80–115.

Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula, Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

Vuorela, Tapani, Opetusministeriön historia I. Keisarillisen Suomen senaatin kirkkopolitiikka 1809–1824. Opetusministeriö, Helsinki 1976.

Vuorela, Tapani, Opetusministeriön historia II. Taantumuksesta uudistuksiin 1825–1868. Opetusministeriö, Helsinki 1980.

Översiktskatalog för Riksarkivet II. Helsingfors 1966.


Till arkivdatabasen VAKKA

Senatens ekonomiedepartements expeditioner

Senatens ekonomiedepartements registratorskontor


Tillbaka till Porttis huvudsida