Häradsskrivare

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Malline:Länkar till ämnet i fråga

Häradsskrivarnas uppgifter

Mantalsskrivarnas, det vill säga häradsskrivarnas, arbetsuppgifter var på 1600- och 1700-talet att hjälpa kronofogden med förvaltningen av häradet, genom att upprätta skattelängder, olika uppbördsländer och räkenskapshandlingar för häradet samt kontrollera skatteuppbörden. År 1779 utökades häradsskrivarnas arbetsuppgifter, så att också upprättandet av mantalslängder hörde till dem.

Häradsskrivarnas arbetsuppgifter har senare också innefattat att föra ett icke-kyrkligt register över personer som inte varit registrerade i andra befolkningsregister samt att föra förenings- och handelsregister på lokal nivå.

Häradsskrivarens kansli fick beteckningen registerbyrå 1970. I och med häradsreformen 1996 blev en del av registerbyråerna administrativa avdelningar vid häradsämbetena medan andra blev självständiga myndigheter. Dessa förnyade registerbyråer började kallas magistrater. Det är dock skäl att komma ihåg att dessa nya magistrater inte är samma sak som städernas magistrater, vilka upplöstes 1993.

Nuförtiden är häradsskrivarna ledande tjänstemän vid magistraterna. Deras arbetsuppgifter innefattar bland annat att förrätta borgerliga vigslar samt att fungera som notarius publicus och offentligt köpvittne.


Vilka handlingar innehåller häradsskrivarnas arkiv?

Stommen i häradsskrivarnas arkiv utgörs av sockenvis upprättade mantalslängder med register. En del av häradsskrivarnas arkiv innehåller endast mantalslängder, en del däremot även rikligt med annat dokumentmaterial.

I häradsskrivarnas arkiv finns det även en del jordeböcker. Sådana började föras under Gustav Vasas tid vid makten i mitten av 1500-talet. Upprättandet av jordeböcker hörde till mantalsskrivarens, det vill säga häradsskrivarens arbetsuppgifter, men det finns inget heltäckande bestånd av jordeböcker i häradsskrivarnas arkiv. Jordeböckerna upprättades i tre exemplar, varför du också kan söka efter dem i länsstyrelsernas och kammarkollegiets arkiv. Ett exemplar sändes till vardera av de ovan nämnda myndigheterna.

Jordeböckerna användes som förteckningar för kronans skatteuppbörd. I dem kom det fram uppgifter om gårdens grundskatt, jordnatur, rusttjänst och så kallade indelning. Grundskatten var en skatt som måste betalas årligen och var knuten till jordegendomen. Den var oftast lika stor för både släktgårdar och kronohemman. Indelningen talade om till vilken arméofficer, vilket rusthåll eller annan instans man betalade skatt.

Som följd av att häradsskrivarna upprätthöll de lokala förenings- och handelsregistren innehåller häradsskrivarnas arkiv bland annat handlingar om föreningar som avförts ur föreningsregistret samt handelsregisterhandlingar. Eftersom häradsskrivaren verkat som offentligt köpvittne, innehåller häradsskrivarnas arkiv det offentliga köpvittnets kopior av köpebrev och anmälningar om fastighetsöverlåtelser.

Eftersom häradsskrivarna skött beskattnings- och räkenskapsärenden, är just uppbördslängder och räkenskapshandlingar de mest omfattande dokumenthelheterna i arkiven näst efter mantalslängderna.

Andra dokument som uppstått under häradsskrivarnas myndighetsutövning är brevkopior och inkomna brev, vilka till en viss del finns i häradsskrivarnas arkiv. I arkiven finns också en liten mängd handlingar som kommit från annat håll, såsom inkomna beslut av domstolar och länsstyrelser.

De mantalslängder som häradsskrivarnas arkiv innehåller och som är yngre än hundra år har en åtkomstbegränsning.


Vilken nytta har man av häradsskrivarnas arkiv?

I mantalslängderna får man information om framför allt social- och befolkningshistoria. Mantalslängderna är viktiga källor för släkt- och personhistorisk forskning, särskilt när inga kyrkböcker finns att tillgå, exempelvis när materialet har förstörts i en brand.

Jordeböckerna är en användbar källa speciellt för släktforskarna, eftersom böckerna berättar om gårdarnas jordnatur och skatteplikt. I jordeböckerna kommer det också fram uppgifter om ägaren till och jordbrukaren på den skattepliktiga gården. Man kan inte helt lita på person- och namnuppgifterna i jordeböckerna, eftersom de fördes med tanke på skatteuppbördens och inte folkbokföringens behov.

Förenings- och handelsregistren belyser näringslivet på lokal nivå och fungerar som källor för näringslivsforskning.

De köpebrev som häradsskrivarnas arkiv innehåller är värdefulla om det ursprungliga köpebrevet har försvunnit och man behöver en kopia av köpebrevet för en lagfart. Köpebreven är också användbara för släktforskare, bland annat när gårdarnas ägarförhållanden utreds.

De mantalslängder som häradsskrivarnas arkiv innehåller och som är yngre än hundra år har en åtkomstbegränsning.

Anvisningar för sökning i materialet

Häradsskrivarnas arkiv förvaras i arkivverkets olika enheter enligt distriktsindelningen.

Du hittar häradsskrivarna med hjälp av arkivdatabasen Vakkas detaljerade sökning, genom att du i sökfält 4. Arkivbildarklasser – undergrupper väljer ”Häradsskrivare” och därefter klickar på Sök. Till vänster på sidan öppnas en förteckning över alla häradsskrivares arkiv som arkivverket förvarar. Genom att klicka på namnet på den häradsskrivare som du söker, kan du studera uppgifterna om arkivet, såsom förvaringsställe och arkivförteckning.

Litteratur

Kankaanpää, Matti J., Kiiski, Tuula, Uschanov, Elisabeth, Sukututkimus askel askeleelta. Suomen sukututkimusseura. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1999.

Lext, Gösta, Mantalskrivningen i Sverige före 1860. Meddelande från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 13. Göteborg 1968.

Onnela, Samuli & Orrman Eljas, ”Valtion piiri- ja paikallishallinnon asiakirjat”. Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman & Elisa Pispala. Kansallisarkisto, WSOY, Porvoo 1994, 129–132.

Orrman, Eljas & Ena, Mikaela (toim.). Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv. Maakunta-arkistojen julkaisuja 4. Vaasan maakunta-arkisto, Vaasa 2001.

Tiedonjyväsiä. Asiakirja-aineistojen käyttäjän opas. Kansallisarkisto, Tammisaari 2002.


Till arkivdatabasen VAKKA


Tillbaka till Porttis huvudsida