Länsmän

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

SIVU 


Länsmännen

Länsmannen är nuförtiden en tjänsteman som verkar som polischef, utmätningsman, ämbetsman inom den allmänna förvaltningen och allmän åklagare. Historiskt sett har länsmännen under århundraden varit landsortspoliser, vars arbetsuppgifter i stor utsträckning har innefattat upprätthållande av ordningen och ärenden som rör rättsskipningen. I de gamla städerna som grundats före lagreformen 1959 har andra tjänstemän skött länsmännens arbetsuppgifter.

De första länsmännen utnämndes på 1400-talet. Socknens invånare valde bland sig en länsman. Länsmannen verkade som en slags förtroendeman, som ansvarade för upprätthållandet av den allmänna ordningen i socknen och uppbörden av skatter samt ordnade ting och fungerade som åklagare vid tinget. Centralförvaltningen i Sverige skärpte greppet om riket på 1600-talet, vilket även påverkade länsmännens roll. Utnämningen av länsmän överfördes på landshövdingarna, och länsmän med bondebakgrund ersattes så småningom med adliga. Under autonomins tid ville centralförvaltningen begränsa den lokala självstyrelsen och gjorde länsmännen till kronans tjänare.

Trots att länsmännens ställning ändrades, var deras arbetsuppgifter och arbetsbeskrivning rätt likadana ända fram till självständigheten. De var lokalförvaltningens offentliga ämbetsmän med ett brett uppgiftsområde, vilket främst omfattade ärenden rörande den allmänna ordningen.

I praktiken har länsmännens roll ändrat först under självständighetstiden. När förvaltningssystemet i Finland utvecklades, blev länsmännens arbetsuppgifter småningom administrativa. Det praktiska arbetet har i samma takt flyttats över till anställda åklagare och poliser. De flesta länsmanstjänster ändrades i häradsreformen 1996 till polischefstjänster. Nuförtiden finns det länsmän bara i norra Finland.

Länsmansdistriktet var länsmannens verksamhetsområde ända fram till häradsreformen år 1996. Ett länsmansdistrikt innefattade en eller flera orter.