Teema: Sisällissota 1918

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Miten aloitan sukututkimuksen?

Vapaussodan historian komitea 1913-1927

Vapaussodan arkisto

Suomen Vapaussodan itsenäisyysarkisto

Vapaussoturien elämäkerrasto

Jääkärien elämäkerraston ainekset

Vapaus- ja heimosotamuistelmat

Historiallisten seurojen muistitietotoimikunta

Pietarin suomalaiset

Venäläiset sotilasasiakirjat VeSA

Sisällissodan taistelupaikkakortisto

Valtiorikosoikeuksien syyttäjistö

Valtiorikosoikeudet ja valtiorikosylioikeus

Rautateiden tutkimuskomitea ja kurinpitotuomioistuin

Vaasan senaatti

Kunniamerkkivaliokunta

Suojeluskunnat

Sukututkimuksen peruslähteitä

Talvi- ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet

Viaporiin liittyvät aineistot 

Sisällissotaan osallistuneet henkilöt

Valkoisella puolella sotaan osallistuneita koskevat aineistot

Arkistosta löytyviä tietoja

Kenties kattavin valkoisella puolella sotaan osallistuneita koskeva arkistolähde on Kunniamerkkivaliokunnan arkisto. Myös valkoisten joukko-osastojen asiakirjat sisältävät kattaviakin henkilöluetteloita.

Vapaussoturien elämäkerrasto –nimiseen kokonaisuuteen sisältyy suuri joukko valkoiseen armeijaan kuuluneiden sotilaiden tietoja. Muodoltaan matrikkelityyppinen aineisto on tuotettu määrämuotoisille lomakkeille.

Kansallisarkistossa säilytettävän sisällissodan taistelupaikkakortiston avulla voi selvittää eri taisteluihin osallistuneita valkoisia joukko-osastoja. Mikäli tietää esimerkiksi sen, mihin taisteluihin joku tietty henkilö on osallistunut voi kortiston avulla selvittää sitä, mihin joukko-osastoon hän kuului.

Suojeluskunnilla oli keskeinen rooli sisällissodassa ja sen jälkiselvityksissä. Vuoden 1918 tapahtumia koskevia asiakirjoja sisältyykin jonkin verran suojeluskuntien arkistoihin, joita säilytetään Kansallisarkistossa. Näitä aineistoja koskevia arkistoluetteloita voi tutkia Astia-verkkopalvelun ja Aarre-arkistorekisterin avulla.

Vuosina 1914-1922 sotaoloissa surmansa saaneista on Internetissä tietokanta Suomen sotasurmat 1914-1922. Sieltä sotaoloissa menehtyneitä henkilöitä voi etsiä esimerkiksi nimen, kotipaikkakunnan tai kuolinajan mukaan.

Kirjastosta löytyviä tietoja

Erilaisia sisällissotaa koskevia tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta on syntynyt vuosikymmenien kuluessa runsaasti. Henkilöhistoriallista tutkimusta ajatellen kattavin lienee valkoisella puolella menehtyneistä 1920-luvulla koottu H. J. Boströmin toimittama muistelmateos Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä antaneiden elämäkertoja. (Suomen Sukututkimusseura, Helsinki 1927). Tämä teos löytyy useimmista kirjastoista. Myös paikkakunnittaisia ja alueellisia valkoisia koskevia muistelmateoksia on ilmestynyt runsaasti.

Punaisella puolella sotaan osallistuneita koskevat aineistot

Arkistosta löytyviä tietoja

Punaisella puolella sisällissotaan osallistuneista on Kansallisarkistossa runsaasti lähteitä. Kymmeniä tuhansia sotaan osallistuneita tuomittiin valtiorikosoikeuksissa ja valtiorikosylioikeudessa. Lisäksi rautatiehallinnolla oli oma oikeusistuimensa. Tuomioistuimien avuksi perustettiin valtiorikosoikeuksien syyttäjistö –niminen organisaatio, jonka arkistoon ovat päätyneet ne oikeudenkäyntien valmisteluun liittyneet asiakirjat (esim. kuulustelupöytäkirjat), jotka eivät eri syistä (esim. kohdehenkilön kuolema tai teon vähäisyys) ole oikeuteen päätyneet. Tähän arkistoon sisältyvät myös ns. todisteainekortit, joissa on tietoja myös taisteluissa kaatuneista punakaartilaisista.

Vankileirejä ja niillä oleskelleita punakaartilaisia koskevia tietoja löytyy puolestaan Sotavankilaitoksen arkistosta. Osa sotavankileirien aineistosta on päätynyt aikanaan Kansallisarkiston eri toimipaikkoihin. Vankileirien arkistosta löytyy joissakin tapauksissa tietoja myös menehtyneiden vankien hautapaikoista. Helsingin Santahaminaan ja Isosaareen haudatuista on olemassa sähköisessä muodossa oleva luettelo.

Professori Jaakko Paavolainen on koonnut teloitetuista punakaartilaisista paikkakunnittaisen kortiston, johon voi tutustua Kansallisarkistossa Helsingissä. Tarkempia tietoja Jaakko Paavolaisen II arkistoon sisältyvästä kortistosta saa Astia-verkkopalvelusta esimerkiksi hakusanalla ”Jaakko Paavolainen”.

Punakaartilaisia koskevia tietoja etsittäessä kannattaa muistaa myös muissa Kansallisarkiston toimipaikoissa säilytettävä aineisto. Esimerkiksi Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa säilytetään Aimo Klemettilän laatimaa kortistoa Pirkanmaan ja Tampereen punakaartilaisista.

Punaisiin liittyviä asiakirjoja sisältyy myös Vapaussodan arkistoon. Tässä arkistossa on esimerkiksi punaisilta takavarikoituja kirjeitä, työväenyhdistysten asiakirjoja ja erilaisten keräysten kautta koottuja punaisiin liittyviä asiakirjoja, kuten lentolehtisiä. Vapaussodan arkistoon sisältyvistä kuulustelupöytäkirjoista on laadittu sähköinen tietokanta, jota voi käyttää Kansallisarkiston tutkijasalien asiakaspäätteillä.

Vuosina 1914-1922 sotaoloissa surmansa saaneista on Internetissä tietokanta Suomen sotasurmat 1914-1922. Sieltä sotaoloissa menehtyneitä henkilöitä voi etsiä esimerkiksi nimen, kotipaikkakunnan tai kuolinajan mukaan.

Kirjastosta löytyviä tietoja

Henkilöhistorian tutkimisen kannalta tärkeitä punaisella puolella sotaan osallistuneita koskevia teoksia ovat 1920-luvulla ilmestyneet kaatuneita koskevat muistelmateokset Kuoleman kentiltä: muistojulkaisu vuoden 1918 ajoilta (Hämeen eteläinen sos.dem. piiritoimikunta, Hämeenlinna 1924) ja Kärsimysten teiltä. Kymmenvuotismuistoja. (Hämeen Kansa, Hämeenlinna 1928). Näistä ensimmäinen sisältää tietoja kaatuneista Kanta-Hämeen alueelta ja jälkimmäinen sekin alueellisesti eteläisestä Suomesta.

Paikallishistoriallisia tutkimuksia punaisten henkilötappioista on vuosikymmenien aikana ilmestynyt useilta eri kirjoittajilta.


Tietoja sisällissodan tapahtumista

Kansallisarkiston Astia-verkkopalvelu ja Aarre-arkistorekisteri tarjoavat mahdollisuuden mielenkiintoisiin asiakirjalöytöihin esimerkiksi hakusanoilla ”sisällissota” ja ”kansalaissota”.

Sodan osapuolten laatimat asiakirjat

Kansallisarkistossa säilytetään valkoisen armeijan joukko-osastojen arkistoja. Punaisten joukko-osastojen ja esivallan asiakirjoja käytettiin aikanaan todisteina kapinasta epäiltyjä vastaan, minkä vuoksi ne ovat hajanaisina kokonaisuuksina Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkistossa. Jäljennöksiä näistä asiakirjoista sisältyy Vapaussodan historian komitean arkistoon.

Vaasan senaatin ja Suomen kansanvaltuuskunnan ja sen eri osastojen arkistoja säilytetään Kansallisarkistossa.

Punaisten laatimia asiakirjoja säilytetään myös Kansan Arkistossa ja Työväen Arkistossa.

Muistitietoaineistot

Kansallisarkistoon on talletettu suuri joukko erilaisissa tiedonkeruuhankkeessa syntyneitä muistelma-aineistoja. Pääosin ne kertovat tapahtumista voittajien näkökulmasta. 1930- ja 1940-luvuilla koottiin Suomen Vapaussodan itsenäisyysarkistoon sisältyvät sekä puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluneiden muistelmat vuodelta 1918. Uudempaa keräysaineistoa sisältyy puolestaan Historiallisten seurojen muistitietotoimikunnan arkistoon.

Muistelma-aineistoksi voitaneen laskea myös ne Vapaussodan historian komitean arkistoon sisältyvät kertomukset, jotka laadittiin suojeluskunnissa pian sodan päättymisen jälkeen. Myös papisto ja nimismiehet laativat vastaavia kertomuksia.

Punaisten laatimaa muistelma-aineistoa kannattaa tiedustella myös Kansan Arkistosta ja Työväen Arkistosta.

Monia muistelmatekstejä on julkaistu myös kirjoissa. Tällaisia tietoja on esimerkiksi kolmiosaisessa Vapaussodan kertomuksia-sarjassa (Sanatar, Helsinki 1934-1938) sekä teoksessa Kärsimysten teiltä. Kymmenvuotismuistoja. (Hämeen Kansa, Hämeenlinna 1928).

Sisällissodan muistomerkit

Valkoisen osapuolen muistomerkeistä on kuvia esimerkiksi H. J. Boströmin toimittamassa teoksessa Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä antaneiden elämäkertoja. (Suomen Sukututkimusseura, Helsinki 1927).

Työväenmuseo Werstaan Punaiset muistomerkit –hanke on kartoittanut punaisten muistomerkkejä ja hautapaikkoja. Hankkeen tuloksiin voi tutustua Internetissä Werstaan kotisivulla.

Muistomerkeistä on julkaistu myös muuta kirjallisuutta.

Sisällissodan valokuvat

Sisällissodan aikaisia valokuvia voi löytää monelta taholta. Kansallisarkistossa niitä sisältyy ainakin Vapaussodan arkistoon, jossa on muun aineiston joukossa esimerkiksi punakaartilaisia esittäviä valokuvia. Myös Valtiorikosoikeuksien ja valtiorikosylioikeuden arkistoissa oleviin oikeudenkäyntiakteihin sisältyy joissakin tapauksissa syytettyä esittävä valokuva.

Laajat kuvakokoelmat löytyvät kuitenkin Kansallisarkiston ulkopuolelta. Kuvia nähdäkseen kannattaakin kääntyä esimerkiksi Museoviraston historian kuva-arkiston puoleen. Myös Sotamuseolla on vuoden 1918 tapahtumiin liittyviä kuvia. Kuva-aineistoa kannattaa tiedustella myös Kansan Arkistolta ja aiheeseen liittyviltä museoilta, kuten Työväenmuseo Werstaalta.

Miten voin tutkia itseäni kiinnostavia asiakirjoja?

Yllämainittuja Kansallisarkistossa säilytettäviä asiakirjoja voitte tutkia kunkin yksikön tutkijasalissa. Tietoja niiden sijainnista ja aukioloajoista saatte kotisivultamme. Tilatessaan asiakirjan nähtäväksi tutkija sitoutuu siihen, ettei käytä saamiaan tietoja väärin. Arkistoaineiston käyttö tutkijasalissa on maksutonta eikä arkistoon saapumisesta tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Muissa arkistoissa säilytettävien aineistojen käytöstä saatte tietoja kyseisestä arkistosta tai sen kotisivulta.

Voinko tilata kopioita asiakirjoista kotiini?

Kansallisarkistossa säilytettävästä aineistosta on mahdollista tilata valokopioita. Kopiot ovat maksullisia ja myös selvitykseen käytetystä ajasta veloitetaan. Selvitys tilataan paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla siitä Kansallisarkiston toimipaikasta, jossa selvitykseen tarvittavaa aineistoa säilytetään. Yhteystiedot löytyvät kotisivultamme.

Selvityksen toimitusaika vaihtelee selvitystyypistä riippuen. Asiakirjoista otetut jäljenteet ovat useimmiten maksullisia ja myös selvitykseen käytetystä ajasta veloitetaan.

Katso myös nämä

Sisällissota Wikipediassa

1918 - Kansalaissota asiakirjojen kertomana (Kansallisarkiston verkkonäyttely)

Kansan Arkisto

Museoviraston historian kuva-arkisto

Sotamuseo

Suomen sotasurmat 1914-1922-tietokanta

Työväen Arkisto

Työväenmuseo Werstas
Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry Aarre-arkistorekisteriin

Siirry digitaaliarkistoon

Siirry karttahakuun

Siirry haku- ja tilausjärjestelmä Astiaan


Portin etusivulle