Tema: Material som belyser ett hemmans historia

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Övrigt källmaterial som berör hemman

Det finns även annat källmaterial som kan vara användbart när man undersöker ett hemmans historia, av vilka några räknas upp nedan.

Handlingar rörande kronohemman och -torp hittas i kronofogdarnas arkiv (syneprotokoll) och vid länsstyrelsens landskontor (rätten att bo på hemmanet, inlösning av hemmanet/torpet).

Kartor och ritningar placerar in hemmanet i den omkringliggande omgivningen. Vid arkivverket förvaras såväl lantmäteriverkets kartor och handlingar som kartor och ritningar som inkommit till arkivverket med andra myndighetsarkiv (till exempel i behandlingen av ett ärende vid hovrätten) eller med privatarkiv.

Bland lantmäteriverkets kartor och handlingar kan man bland annat hitta storskifteskartor och handlingar. Det äldsta materialet förvaras vid arkivverket medan nyare material förvaras vid Lantmäteriverkets centralarkiv i Jyväskylä. En stor del av lantmäteriverkets kartor och handlingar är digitaliserade och tillgängliga i Digitalarkivet.

Det finns även skattelängder som kan vara användbara när man söker äldre information om ett hemman. En sådan skattelängd är jordeböckerna, som är skattelängder över den skatt hemmanet beskattades med. Jordeböckerna har uppgjorts från och med 1550-talet och ingår i fogde- och länsräkenskaperna. Jordeböckerna är således ett av de äldsta källmaterialen som belyser ett hemmans historia. Hemmansnamnen infördes i jordeböckerna på 1670-talet i Österbotten, 1696 i Egentliga Finland, år 1701 i Tavastland, kring 1830 i Savolax och under den andra hälften av 1800-talet i de östra delarna av Viborgs län. Uppgifter om vem som äger och brukar hemmanen ingår också i jordeböckerna, det var dock inte det centrala, utan fokus låg på att hemmanet betalade sin skatt, inte vilken person som de facto betalade skatten.

Förutom dessa källmaterial lönar det sig också att bekanta sig med byahistoriker, släktböcker och annan litteratur som berör den trakt eller har anknytning till det hemman som man är intresserad av.