Kirkollisasiaintoimituskunta

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 27. marraskuuta 2018 kello 15.32 – tehnyt Ksa (keskustelu | muokkaukset) (Muutti suojaustasoa sivulla "Kirkollisasiaintoimituskunta" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Kouluhallitus

Senaatti

Senaatin talousosaston registraattorinkonttori

Senaatin talousosaston toimituskunnat

Valtioneuvoston kirjaajankonttori 

Kirkollisasiaintoimituskunta

Kirkollisasiaintoimituskunta (kirkollistoimituskunta) oli yksi viidestä vuoden 1809 ohjesäännöllä perustetusta senaatin talousosaston (ent. hallituskonselji) toimituskunnasta. Sen tuli valmistella ja käsitellä sellaisia asioita, jotka olivat olleet esillä tuomiokapituleissa ja sen jälkeen siirretty senaatille. Toimituskunnan tuli myös valmistella kirkollisia erivapauksia ja armonosoituksia koskeneita kysymyksiä, joista ei laeissa ollut nimenomaisia määräyksiä ja jotka tästä syystä oli alistettava keisari-suuriruhtinaalle. Toimituskuntaa johti toimituskunnan päällikkö ja asiat esitteli senaatin istunnoissa esittelijäsihteeri.

Huhtikuussa 1841 annetun asetuksen perusteella siirrettiin koululaitosta ja opetustointa koskevat asiat kansliatoimituskunnalta kirkollisasiaintoimituskunnalle. Mainittavimmat muutokset toimituskunnan tehtäviin tulivat vuonna 1869, jolloin toimituskunnan toimialaa laajennettiin lisää. Tämän jälkeen toimituskunnan alaisia olivat tuomiokapitulit ja kirkollisvirkakunta, koulutoimen ylihallitus, kouluvirkakunta, kansakoulut ja kansakouluopettajaseminaari. Kirkollisasiaintoimituskunnan tuli käsitellä asioita, jotka koskivat mm. kirkkoa ja sen omaisuuden ja virkojen hallintaa, koululaitosta, yleistä kasvatusta ja opetusta sekä tieteen ja taiteen aloilla toimivia laitoksia ja yhdistyksiä. Myös valtionarkiston asiat kuuluivat toimituskunnan alaisuuteen.

Kirkollisasiaintoimituskunta sai muiden toimituskuntien tapaan ajan mittaan oikeuden ratkaista itsenäisesti tiettyjä asioita. Tällaisia olivat mm. vuonna 1859 annetun asetuksen mukaan oikeus vuokrata huoneita oppilaitoksia varten ja tehdä vuokrasopimuksia ennalta sovituissa rajoissa.

Vuoden 1888 asetuksessa toimituskunnan tehtävät määriteltiin koskemaan mm. luterilaista kirkkoa ja sen seurakuntia, kreikkalais-katolisten seurakuntain ulkonaisia oloja sekä vieraita uskonnollisia yhdyskuntia, yliopistoa, yleisiä ja yksityisiä alkeisoppilaitoksia, kansakoululaitosta sekä tieteen ja taiteen määrärahoja ynnä tiede- ja taidelaitoksia. Poikkeuksena vuoden 1869 asetukseen valtionarkiston asiat siirrettiin kansliatoimituskunnan käsiteltäväksi.

Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiaintoimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tehtiin valtioneuvosto ja toimituskunnista ministeriöitä, jolloin kirkollisasiaintoimituskunnasta tuli kirkollis- ja opetusasiainministeriö. Vuonna 1922 nimi lyheni opetusministeriöksi.

Minkälaisia tietoja arkistosta voi löytyä?

Kirkollisasiaintoimituskunnan arkistosta voi löytää tietoa asioista, joista toimituskunta edellisessä kappaleessa kerrotun mukaisesti vastasi. Kuvaus toimituskunnan tehtävistä löytyy myös niteestä Valtionarkiston yleisluettelo II. Toimituskunnassa käsiteltiin sekä yksittäisiä ihmisiä että virkoja koskeneita asioita, mutta myös laajempia kirkollisia ja kouluja koskeneita asioita.

Arkiston hyödyllisintä aineistoa ovat kirje- ja anomusasiakirjat. Arkistosta löytyy myös erilaisia pöytäkirjoja ja luetteloita sekä kirje- ja päätöskonsepteja. Myös sisällön mukaan järjestetyissä asiakirjoissa voi olla mielenkiintoisia asiakirjoja.

Kirkollisasiaintoimituskunnan toiminnan tuloksena syntyi jonkin verran kartta- ja piirustusaineistoa. Ne muodostavat oman kokoelmansa ja eniten löytyy erilaisten koulujen rakennuspiirustuksia.

Miten etsin aineistoa?

Kirkollisasiaintoimituskunnan asiakirjoja voi tutki Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Kirje-, anomus- ja valitusdiaarit on mikrofilmattu. Osa konseptipöytäkirjoista ja kirjekonsepteista säilytetään Jyväskylän maakunta-arkistossa. Kirje-, anomus- ja valitusdiaarit sekä osa saapuneiden kirjeiden ja lähetettyjen kirjeiden päiväkirjoista on myös digitoitu ja ne löytyvät Digitaaliarkistosta esim. hakusanalla kirkollisasiaintoimituskun*. Alkuperäiset asiakirjat tilataan tutkittavaksi haku- ja tilausjärjestelmä Astian avulla. Esimerkiksi hakusanoilla kirkollisasiaintoimituskun* pöytäkir* saa hakutulokseksi toimituskunnan kaikki pöytäkirjat, joista voi edelleen valita haluamansa vuoden pöytäkirjat tutkittavaksi.

Kirkollisasiaintoimituskunnan arkistoon perehtyminen kannattaa aloittaa selvittämällä, mitkä tehtävät ja asiat olivat toimituskunnan vastuulla. Arkistoluettelo löytyy Vakka-arkistotietokannasta kirjoittamalla sen Nimihaku-kenttään "kirkollisasiaintoimituskunta". Hakutuloksista valitaan Kirkollisasiaintoimituskunnan arkisto ja Sarjat. Arkistoyksiköt on järjestetty vuosittain, joten valitsemalla luettelosta halutut vuodet, saadaan selville joko mikrofilmin tai kansion numero. Hakuun voi käyttää myös arkistoluetteloa 410.

Kirkollisasiaintoimituskunnan arkiston käytön helpottamiseksi kannattaa tutustua toimituskuntien arkistoihin liittyvään yleiskuvaukseen. Diaarien ja pöytäkirjojen tulkitsemiseen saa apua täältä.

Karttoja ja piirustuksia säilytetään Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelmassa. Arkiston sisältöön voi tutustua Astian, Vakan tai arkistoluettelon nro 291:01 avulla.

Kirjallisuutta

Autio, Veli-Matti, "Senaatin kirkollistoimituskunnan ja opetusministeriön historia 1809–1994". Tiivistelmä historiasarjan I–VII osista. Teoksessa Sääty-yhteiskunnasta Ahtisaareen. Artikkeleita hallinnosta ja sen historiasta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 21. Painatuskeskus, Helsinki 1995.

Heikkilä, Markku, Opetusministeriön historia III. Kielitaistelusta sortovuosiin 1869–1917. Opetusministeriö, Helsinki 1985.

Selin, Rauno, "Autonomian ja itsenäisyyden ajan keskushallinnon asiakirjat." Teoksessa Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Orrman, Eljas & Pispala, Elisa. Kansallisarkisto ja WSOY, Porvoo 1994, 80–115.

Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula, Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

Vuorela, Tapani, Opetusministeriön historia I. Keisarillisen Suomen senaatin kirkkopolitiikka 1809–1824. Opetusministeriö, Helsinki 1976.

Vuorela, Tapani, Opetusministeriön historia II. Taantumuksesta uudistuksiin 1825–1868. Opetusministeriö, Helsinki 1980.

Valtionarkiston yleisluettelo II. Valtionarkisto, Helsinki 1966.


Siirry Astia-verkkopalveluun

Siirry Digitaaliarkistoon


Paluu Portin etusivulle