Ero sivun ”Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Yleiset hakuohjeet ja luetteloiden tiedot)
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
(ei mitään eroa)

Versio 28. marraskuuta 2018 kello 09.29

Muista myös nämä

Kutsuntaluettelot Lotta Svärd

Suojeluskunnat

Talvi- ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet 

Mitä ovat puolustushallinnon lehtileikekokoelmat?

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat muodostuvat useista kokoelmista, jotka sisältävät puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä vuosina 1927–2005 kerättyjä sanomalehtileikkeitä ja niiden pohjalta laadittuja katsauksia. Kokoelmat ovat sirpaleisia, mutta yhdessä ne muodostavat mittavan aineiston, jossa käsitellään monipuolisesti kotimaisia ja kansainvälisiä sotilaallisia ja poliittisia aiheita.

Sanomalehtileikkeiden kerääminen ja sanomalehtikatsausten laatiminen aloitettiin jo vuoden 1918 päämajan tietotoimistossa ja sitä seuranneessa yleisesikunnan (myöhemmin pääesikunta) sanomalehtiosastossa. Sittemmin kokoelmaa kerännyt yksikkö ja sen organisatorinen asema on vaihdellut. Lehtileikkeiden keräämisellä on tuettu eri henkilöiden ja osastojen työtä. Sota-aikana painottui esimerkiksi valvonta- ja tiedustelutehtävien tukeminen.

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmiin kuuluvia aineistoja kerättiin ensin yleisesikunnassa, erityisesti sen ulkomaaosastossa. Vuoden 1938 alussa puolustusvoimain ylin johto ja suuri osa yleisesikunnasta siirrettiin puolustusministeriöön, ja samalla lehtileikkeiden kerääminen keskitettiin puolustusministeriön sanomatoimistolle (entinen sanomakeskus). Toisen maailmansodan aikana päämajan yhteydessä toimi sensuurivirasto, jonka tehtäviin lukeutui lehtileiketyö. Välirauhan aikana oli puolustusministeriötä supistettu ja puolustusvoimain pääesikunta laajennettu keskusvirastoksi, joten sodan jälkeen lehtileikkeiden keräämisestä vastasi pääesikunta: ensin tiedotusosasto ja vuodesta 1960 lähtien tiedotustoimisto. Välillä lehtileikkeitä kerättiin sekä pääesikunnassa että puolustusministeriössä. Vuosien 1990–2005 aineisto sisältää pelkästään puolustusministeriössä kerättyä aineistoa.

Mitä aineistoja kokoelmat sisältävät?

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat on jaettu pääasiallisen kerääjätahon mukaan seuraavasti: yleisesikunnan lehtileikekokoelma (1927–1937), puolustusministeriön lehtileikekokoelma (1937–1939 ja 1977–2005) ja pääesikunnan lehtileikekokoelmat (1939–1981, 1989).

Seurannassa on ollut tärkeimmiksi katsottuja kotimaisia sanomalehtiä, toisinaan myös huomattavia ulkomaisia sanomalehtiä. Kokoelmat sisältävät lehtileikkeitä ja sanomalehtikatsauksia laajasti ymmärtäen maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä.

Puolustusministeriön keräämä aineisto vuosilta 1977–2005 on arkistoitu mikrokorteille. Muu osa kokoelmia on arkistoitu alkuperäisinä lehtileikkeinä.

Millaisia tietoja voin löytää aineistoista?

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmiin kuuluvissa artikkeleissa ja sanomalehtikatsauksissa käsitellään lukuisista näkökulmista Suomen maanpuolustusta ja sotatoimia. Lisäksi käsitellään Suomen rajoja, karttoja, liikenne- ja viestintäyhteyksiä, kansainvälisiä vierailuja, vakoilua, propagandaa, politiikkaa, talouselämää, merkkihenkilöitä ja Suomea ulkomaisessa lehdistössä. Muun maailman osalta käsitellään eri valtioita, kansainvälistä politiikkaa, sotia, pakolaisia ja emigrantteja.

Kokoelmien aineistot kertovat puolustushallinnon organisaatioiden tiedonintresseistä ja sota-aikoina käytännössä myös sensuurin tuloksista. Suoremmalla tavalla aineistot ovat hyödyksi artikkeleissa käsiteltyjä aihepiirejä tutkittaessa. Keräämisen laajuuden ja johdonmukaisuuden ansioista aineisto on hyödyksi myös lehdistön toimintaa tutkittaessa.

Maanpuolustusaiheisia lehtileikkeitä on myös lukuisten maanpuolustukseen liittyvien organisaatioiden arkistoissa muun arkistoaineksen yhteydessä. Aarre-arkistorekisteristä tietoja kannattaa etsiä arkistonmuodostajan nimen mukaan. Entisen sota-arkiston kokoelmiin kuuluvien yksityisarkistojen lehtileikkeitä voi etsiä Aarteesta kootusti asiasanalla ”lehtileikkeet”.

Puolustushallinnon ulkoisesta tiedottamisesta ja päämajan sensuuritoimiston sensuuritoiminnasta voi etsiä tietoja asianomaisten organisaatioiden arkistoista.

Miten tutustun puolustushallinnon sanomalehtileikekokoelmiin?

Yleiset hakuohjeet ja luetteloiden tiedot

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmat ja niiden arkistoluettelot ovat käytettävissä Kansallisarkistossa. Luettelotietoihin voi tutustua myös Aarre-arkistorekisterin avulla. Kaikki luettelotiedot tosin eivät ole Aarteessa, ja osa aineistosta on kokonaan luetteloimatta. Aineistojen etsiminen ohjeistetaan seuraavissa alaluvuissa kokoelmittain. Samalla mainitaan myös kokoelmien luettelot.

Osa lehtileikekokoelmista on järjestetty tiettyjen asiaryhmien mukaan, jolloin arkistoluetteloon sisältyy asiaryhmäluettelo. Osa aineistosta on järjestetty kronologisesti tai sanomalehdittäin.

Kokoelmien luettelot vaihtelevat muodoltaan ja sisällöltään. Asiaryhmittäin järjestettyjen kokoelmien luetteloissa mainitaan useimmiten kunkin säilytyskotelon numero (ilmoitetaan toisinaan sarakkeessa sarjamerkki), kotelon sisältämien artikkeleiden julkaisuajankohdat ja käsitellyt aiheet tai niiden asiaryhmätunnukset (esimerkiksi I E 4 d tai 3 C). Tunnukset avataan asiaryhmäluetteloiden avulla. Asiaryhmien ansiosta aineistoista voi poimia tiettyä aihepiiriä käsittelevien artikkeleiden kotelot.

Puolustushallinnon lehtileikekokoelmien paperimuotoista aineistoa tilataan koteloittain. Mikrofilmattu aineisto on tutkijoiden käytettävissä tutkijasalin mikrofilmilukulaitteiden luona.

Vuosien 1927–1939 aineistot

Yleisesikunnan lehtileikekokoelma: vuodet 1927–1937

Yleisesikunnan lehtileikekokoelmassa on yleisesikunnan sanomalehtileikkeitä ja sanomalehtikatsauksia vuosilta 1927–1937.

Kokoelman luettelotiedot ovat arkistoluetteloissa SArk 1693–1710. Arkistoluettelot löytyvät Aarre-arkistorekisteristä yksitellen esimerkiksi arkistotunnuksella ”SArk 1693”. Lehtileikkeet on luetteloitu pelkän asiaryhmätunnuksen mukaan (esim. III F 2). Näitä tunnuksia vastaavat selväkieliset asiaryhmät ovat erillisissä asiaryhmitysluetteloissa, jotka löydät täältä ja täältä. Asiaryhmitysten tarkkoja käytössäoloajankohtia ei tunneta, ja asiaryhmityksissä saattaa olla puutteita.

Puolustusministeriön lehtileikekokoelma: vuodet (1936,) 1937–1939

Puolustusministeriön lehtileikekokoelma sisältää lehtileikkeitä vuosilta 1937-1939 (sekä pienen erän vuodelta 1936).

Kokoelman luettelotiedot ovat arkistoluetteloissa SArk 1343–1356. Arkistoluettelot löytyvät Aarre-arkistorekisteristä yksitellen esimerkiksi arkistotunnuksella ”SArk 1343”. Lehtileikkeet on luetteloitu pelkän asiaryhmätunnuksen mukaan (esim. III F 2). Näitä tunnuksia vastaavat selväkieliset asiaryhmät ovat erillisessä asiaryhmitysluettelossa.

Pääesikunnan lehtileikekokoelmien osio 1937 ja 1939–1945: vuodet 1937 ja 1939

Pääesikunnan lehtileikekokoelman osio 1937 ja 1939–1945 (ks. seuraava alaluku, ”Pääesikunnan lehtileikekokoelmat”) sisältää myös yleisesikunnan lehtileikkeitä vuosilta 1937 ja 1939. Vuoden 1937 lehtileikkeitä on hyvin vähän. Kokoelmasta on yleisluonteinen arkistoluettelo.

Vuosien 1940–2005 aineistot

Pääesikunnan lehtileikekokoelma: vuodet (1937,) 1939–1981, 1989

Pääesikunnan lehtileikekokoelmassa on lähinnä puolustusvoimien päämajan ja pääesikunnan lehtileikkeitä vuosilta 1939–1981 ja 1989. Lisäksi kokoelma sisältää pienen määrän yleisesikunnan lehtileikkeitä vuosilta 1937 ja 1939. Pääesikunnan lehtileikekokoelmalla ei ole arkistotunnusta ja luettelotiedot ovat puutteelliset. Ellei alla ohjeisteta muulla tavoin, mainitaan aineistoa tilattaessa kokoelman nimi ja kotelokohtaiset tiedot. Pääesikunnan lehtileikekokoelmassa on neljä osiota:

1. Vuodet 1937 ja 1939–1945: Kokoelma sisältää enimmäkseen päämajan lehtileikkeitä vuosilta 1939–1945. Lisäksi mukana on yleisesikunnan lehtileikkeitä vuodelta 1939 ja hyvin vähän vuodelta 1937. Kokoelman tiedot ovat arkistoluettelossa.

2. Vuodet 1945–1962: Kokoelman tiedot ovat arkistoluettelossa.

3. Vuodet 1963–1981: Kokoelmasta ei ole varsinaista luetteloa, mutta siitä on kolme ajanjaksoittain laadittua asiaryhmittelyä. Aineistoa tilattaessa ilmoitetaan kokoelman nimi, asiaryhmän tunnus ja ajankohta kuukauden tarkkuudella.

4. Vuodet 1989: Kokoelmasta ei ole luetteloa tai asiaryhmittelyä. Lehtileikkeet ovat aikajärjestyksessä. Henkilökunta auttaa aineiston etsimisessä.

Puolustusministeriön lehtileikekokoelma: vuodet 1977–2005

Puolustusministeriön lehtileikekokoelman uudempi osa eli mikrofilmikokoelma F-159 sisältää puolustusministeriön lehtileikkeitä ajanjaksolta 1977–2005. Kokoelman noin 2500 mikrokorttia on järjestetty kronologisesti, mutta niistä ei ole olemassa varsinaista arkistoluetteloa tai asiaryhmittelyä.

Seurannassa olleet sanomalehdet on vuosien 1977–1997 osalta listattu luovutusluettelossa. Aarre-arkistorekisteristä luettelo löytyy arkistotunnuksella ”T 26667”. Luovutusluettelossa listataan myös teemoja väljien ajanjaksojen sisällä. Teemat pitävät paikkansa, mutta kansioitten numerot viittaavat alkuperäisen lehtileikeaineksen kansioihin. Mikrokorteilla artikkelit eivät ole aiheiden mukaisessa järjestyksessä.

Mikrofilmikokoelma F-159 on sijoitettu tutkijasaliin mikrofilmilukulaitteiden viereen. Vuosien 1977–2000 mikrokortit ovat telineessä ja vuosien 2001–2005 kortit kansioissa.

Kirjallisuutta

Elfvengren, Eero, Suomen yleisesikunnan synty ja vakiintuminen vuosina 1918–1925. Maanpuolustuskorkeakoulun Historian laitoksen julkaisusarja 1, N:o 2. Maanpuolustuskorkeakoulun Historian laitos, Helsinki 1997.

Elfvengren, Eero, Laajasta johtoesikunnasta Mannerheimin yleisesikunnaksi. Yleisesikunnan organisaatio vuosina 1925–1939. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen julkaisusarja 1, N:o 3. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, Helsinki 2000.

Kronlund, Jarl, toim., Suomen puolustuslaitos 1918–1939. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Sotatieteen laitoksen julkaisuja. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatieteen laitos, Porvoo 1988.

Syrjö, Veli-Matti, Karjalainen, Mikko & Elfvengren Eero, Suomen puolustusvoimat 1944–1974. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Osa 2. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos & WSOY, Helsinki 2006.

Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939–1978. Karisto, Hämeenlinna 1978.

Terä, Martti & Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918 – 1939. Tammi, Helsinki 1973.


Palaa sivun alkuun

Siirry Aarre-arkistorekisteriin


___________________________

Paluu Portin etusivulle