Rakennushallituksen piirustukset

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 5. marraskuuta 2010 kello 15.07 – tehnyt LFuruholm (keskustelu | muokkaukset) (Kirjallisuutta)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Rakennushallituksen tehtävät

Rakennushallitus oli virasto, joka vastasi joulukuusta 1936 vuoteen 1994 rakennustoimeen liittyneistä tehtävistä. Virasto oli alun perin jaettu rakennusosastoon, suunnitteluosastoon sekä ns. lisättyyn rakennushallitukseen. Piirikonttorit sijaitsivat Viipurissa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa.

Suunnitteluosaston tehtävänä oli mm. uudisrakennusten ja muutostöiden suunnittelu sekä kaupunkien ja kauppaloiden rakennustoimintaa koskeneiden asioiden käsittely. Rakennusosaston vastuulla olivat mm. uudisrakennus-, muutos-ja korjaussuunnitelmiin kuuluneiden työselitysten ja kustannusarvioiden tarkastaminen sekä rakennushallinnon alaan kuuluneiden rakennustöiden ylin valvonta. Lisätyn rakennushallituksen vastuulla olivat kaikki kustannusarvioiltaan suuret valtion huonerakennusten uudisrakennus-, muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat. Tämä koski myös kuntien ja yhteisöjen rakennussuunnitelmia, mikäli niihin oli oikeus saada valtionapua. Rakennushallitus vastasi siis valtion rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta sekä valtion rakennusvalvonnasta.

Rakennushallituksen organisaatio muuttui ja tehtävät lisääntyivät vuosien varrella, mutta pääperiaatteiltaan erilaiset suunnitteluun ja arkkitehtuuriin liittyneet tehtävät säilyivät osana sen toimintaa. Itsenäisyyden aikana, vuoteen 1950 mennessä, osa julkisen rakentamisen vastuusta siirtyi monien eri ministeriöiden alaisuuteen.

Rakennushallituksen edeltäjiä olivat vuosina 1811–1865 Yleisten rakennusten Intendentinkonttori(-virasto) ja vuosina 1865–1936 Yleisten rakennusten ylihallitus.

Rakennushallituksen organisaatioon, toimintaan ja siellä työskennelleisiin henkilöihin voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi Aimo Halilan kirjoittaman historiikin Suomen rakennushallinto 1811–1961 avulla. Mielenkiintoista tietoa tarjoaa myös Rakennushallinnon 175 –vuotisjuhlakirja Rakennushallinto 1961-1986.


Rakennushallituksen piirustukset -kokoelmat

Rakennushallituksen piirustukset ovat osa Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelmaa. Piirustusarkisto sisältää noin 60 000 arkkitehti- ja rakennuspiirustusta, jotka ovat valmistuneet rakennushallituksen ja sen edeltäjien toiminnan tuloksena. Piirustuksia on pääosin vuosilta 1811–1929 ja ne kuvaavat julkisia rakennuksia. Suurin osa piirustuskokoelmasta muodostuu sairaanhoitoalan ja sosiaalihuollon, keskushallinnon ja opetusalan käyttöön tehtyjen rakennusten piirustuksista.

Piirustukset arkistossa on järjestetty kolmeen kokonaisuuteen eli Rakennushallituksen piirustukset I-III. Tämän lisäksi arkistossa on omina kokoelminaan Rakennushallituksen urakkasopimuspiirustukset ja työselitykset ja Rakennushallitus: valtion ja kirkon rakennusten kuvat. Näistä jälkimmäinen sisältää valokuvia. Merkittävimmän kokonaisuuden muodostaa Rakennushallituksen piirustukset II. Piirustuskokoelmiin voi tutustua Vakka-arkistotietokannan tai päänumerolla 296 merkittyjen arkistoluetteloiden avulla.

Piirustukset on mikrofilmattu ja ne ovat myös mikrokorteilla. Huonon kuntonsa vuoksi alkuperäiset ovat käyttökiellossa. Kokoelmaa II digitoidaan parhaillaan.

Minkälaista tietoa arkistosta voi löytyä?

Rakennushallituksen piirustukset –kokoelman piirustukset kuvaavat valtion rakennushallintoa sekä kulloinkin vallinneita rakennustaiteellisia ja arkkitehtonisia arvoja. Piirustusarkistoa voi siten hyödyntää monella alalla joko päälähteenä tai muiden lähteiden tukena. Piirustuksista voi olla hyötyä esimerkiksi korjausrakentamisessa, arkkitehtuurin tai taidehistorian tutkimuksessa tai rakennustekniikan kehityksen tutkimuksessa.

Arkiston kokoelmia voi hyödyntää jonkin verran myös yksittäisten arkkitehtien tuotannon tutkimuksessa. Näin etenkin Rakennushallituksen edeltäjien eli Intendentinkonttorin ja Yleisten rakennusten Ylihallituksen intendenttien ja ylitirehtöörien osalta. Viraston johdossa he pystyivät melko vapaasti toteuttamaan omia näkemyksiään suunnittelutyössä. Toki myös muiden, esimerkiksi pitkän uran virastossa tehneiden arkkitehtien, työstä voi saada kokoelman avulla lisätietoa. Piirustukset signeerasi kuitenkin usein lopulta intendentti tai ylitirehtööri, vaikka suunnittelusta olisikin vastannut joku muu. Alkuperäisestä suunnittelijasta ei voi siten aina olla varma.

Rakennushallituksen piirustuksista saattaa saada lisävalaistusta myös esimerkiksi puretuista rakennuksista, samoin eri tyylisuuntien näkymisestä rakennuskannassa tiettyinä aikoina. Arkiston piirustukset on järjestetty aiheittain, joten tutkimuksen tekeminen tietynlaisten rakennusten (esim. kirkot tai sairaalarakennukset) osalta on mahdollista. 1800-luvulta aina 1900-luvun puoleen väliin arkisto toimii hyvänä lähteenä myös asemakaavoituksen osalta.

Miten arkisto on järjestetty?

Rakennushallituksen piirustukset on järjestetty kokoelmittain kolmeen osaan ja niiden sisällä aiheen mukaan. Vakka-arkistotietokantaan ja arkistoluetteloihin on merkitty piirustuksen tekijä, jos se on tiedossa. Myös valmistumisvuosi on yleensä mainittu.


Rakennushallituksen piirustukset I 1812–1939

Rakennushallituksen piirustukset I -kokoelmaan sisältyy noin 600 julkisia rakennuksia koskevaa rakennuspiirustusta. Ne on järjestetty aiheen mukaan ja liittyvät pääasiassa virka-arkiston H-sarjaan.

Rakennushallituksen piirustukset II 1811–1929

Rakennushallituksen piirustukset II -kokoelma sisältää julkista rakennustoimintaa dokumentoivia arkkitehtipiirustuksia autonomian ajan alusta alkaen. Piirustusarkisto ulottuu noin vuoteen 1929 asti siltä osin kuin piirustuksia on kertynyt Rakennushallituksen ja sen edeltäjien toiminnan tuloksena. Piirustuksia on vajaa 18 000 kappaletta.

Arkkitehtipiirustuksilla kuvataan rakennuskohteiden julkisivuja, pohjia, leikkauksia ja asemaa. Usein niihin liittyy myös erilaisia detaljipiirustuksia. Kokoelma sisältää jonkin verran myös muiden hallintokuntien kuin valtion hallussa olevien tai olleiden rakennusten piirustuksia sekä piirustuksia ajalta ennen vuotta 1811. Luovutetulle alueelle jääneiden rakennusten piirustuksia ja toteutumattomia rakennussuunnitelmia koskevia piirustuksia on kokoelmassa myös vuoden 1929 jälkeiseltä ajalta.

Rakennukset on luokiteltu käyttötarkoituksensa mukaan kymmeneen sarjaan (esim. kulttuurirakennukset, liikennerakennukset), joista kukin edelleen 3-6 alasarjaan. Kussakin sarjassa rakennukset on järjestetty ensin paikkakunnittain ja sitten hankkeen nimen tai osoitteen mukaan aakkosjärjestykseen. Noin 140 piirustusta on jäänyt tunnistamatta ja ne on merkitty nimekkeellä ”Tuntematon paikka”.


Rakennushallituksen piirustukset III 1930–1995

Rakennushallituksen piirustukset III -kokoelma sisältää Rakennushallituksessa tai rakennushallituksen toimeksiannosta suunniteltujen rakennusten pääpiirustukset ja eräiden suojeltujen rakennusten osalta lisäksi muut arkkitehtisuunnittelun piirustukset.

Aineiston laajuus on noin 40 000 kappaletta. Piirustukset on alun perin arkistoitu rakennushallituksessa rakennustyypeittäin (esim. seminaarit, emäntäkoulut, yliopistot), mutta tällaista järjestystä ei systemaattisesti noudatettu koko kyseisenä ajanjaksoa. Piirustusarkiston alkuperäistä järjestystä ei ole muutettu lukuun ottamatta sitä, että saman rakennuksen piirustukset on pyritty kokoamaan samaan arkistoyksikköön.


Miten löydän haluamani piirustuksen?

Rakennushallituksen piirustuskokoelmaan voi tutustua Vakka-arkistotietokannan kautta kirjoittamalla perushakukenttään hakusanaksi ”rakennushallituksen piirustukset”. Hakutuloksista valitaan Rakennushallitus. Tämän jälkeen voi tarkastella haluamaansa kokoelmaa I-III. Kunkin kokoelman sisältö avautuu näkymään valitsemalla Sarjat. Valitsemalla tämän jälkeen haluamansa sarjan, tulee näkyville lista arkistoyksiköittäin järjestetyistä piirustuksista. Piirustuksen nimeä klikkaamalla saadaan selville mikrofilmin tunnus (esim. KP 7). Vakassa arkistoyksiköiden selaamisessa apuna voi käyttää esimerkiksi selaimen omaa hakutoimintoa.

Sarjat Ia Kirkolliset rakennukset, Ib Kulttuurirakennukset ja Ic Hallinnolliset rakennukset kokoelmasta Rakennushallituksen piirustukset II digitoidaan vuoden 2010 aikana. Jo digitoituja piirustuksia voi tutkia digitaaliarkistossa Vakasta löytyvän Aineisto on tallennettu digitaaliarkistoon –linkin kautta. Piirustukset löytyvät myös suoraan digitaaliarkistosta.

Kaikki piirustukset on mikrofilmattu ja ne ovat myös mikrokorteilla. Alkuperäisiä piirustuksia ei saa tutkittavaksi niiden huonon kunnon vuoksi. Mikrofilmejä voi tutkia Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteen (Rauhankatu 17, Helsinki) mikrofilmisalissa itsepalveluna. Mikrofilmin lukulaitteen voi varata etukäteen. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa salin päivystäjältä. Kansallisarkisto lainaa mikrofilmejä myös kaikkiin maakunta-arkistoihin ja maakuntakirjastoihin sekä muihin laitoksiin, joilla on lainaussopimus.

Kokoelmat II ja III saattavat sisältää piirustuksia samoista kohteista. Jos haluttua piirustusta tai rakennusta ei löydy toisesta kokoelmasta, kannattaa tarkistaa myös toinen kokoelma.

Rakennushallituksen piirustukset on luetteloitu päänumerolla 296. Arkistoluettelo 296:08 sisältää Rakennushallituksen ja arkiston historian lyhyesti esittelevän johdanto-osan. Siinä on myös erilliset tekijähakemistot virastossa työskennelleiden C. Bassin, A. W. Arppen, C. L. Engelin ja E. Lohrmanin signeeraamista piirustuksista. Rakennushallituksen piirustukset II -kokoelman kohdalla tietyn piirustuksen jäljittämisessä voi halutessaan käyttää sarjakohtaisia arkistoluetteloita 296:09–56.

Kirjallisuutta

Hakola, Veli-Pekka & Nevanlinna, Antti, Rakennushallituksen organisaatio ja tehtävät vuosina 1811-1943. Rakennushallituksen piirustusarkisto II. Arkistoluettelo 296:08, Kansallisarkisto. (painamaton)

Halila, Aimo, Suomen rakennushallinto 1811–1961. Rakennushallitus, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1967.

Mistä tietoa rakennusten historiasta? Lähdeopas ammattilaisille ja asianharrastajille. Toim. Lahti, Juhana et al. Suomen rakennustaiteen museo 2003.

Rakennushallinto 1961-1986. Rakennushallinnon 175 –vuotisjuhlakirja. Rakennushallitus, Forssa 1986.

Rosberg, Harri, Kansallisarkiston kartta -ja piirustusaineisto. Teoksessa Kartta historian lähteenä. Toim. Rantatupa Heikki. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 55. Kampus Kustannus, Jyväskylä 2000.


Palaa sivun alkuun

Siirry Vakka-arkistotietokantaan

Siirry digitaaliarkistoon


___________________________

Paluu Portin etusivulle