Sanaston lähteenä käytetty aineisto

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lähteenä käytetty aineisto

Kansalliset normit

 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 617/2009; Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 (kumottu).
 • Hallintolaki 434/2003
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003; hallituksen esitys eduskunnalle HE 17/2002 
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999; Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999

     - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laiksi HE 30/1998

 • Henkilötietolaki 523/1999. HE 96/1998 henkilötietolaiksi.  
 • Arkistolaki 1994

     - Arkistolaki 831/1994 ja hallituksen esitys 187/1993 
     - Arkistolakityöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 1992:19, 27 s.

 • Arkistolaki 1981

     - Arkistolaki 831/1981, arkistoasetus 1012/1982. 
     - Arkistotoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1977:65, 187 s.


 • Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 1. 7. 2010
 • Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen. Arkistolaitos 2010.  AL 19273/2008
 • Asiakirjojen suojaaminen poikkeusoloissa. Arkistolaitos, ohje, 2009.
 • JHS 171: ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen. JUHTA 2009.
 • SÄHKE2-määräys. (AL 9815/07.01.01.00/2008), 18 + 7 s. liite 1 Metatietojen tuottaminen
 • AMS opas 2007. Arkistolaitos. http://www.ams-opas.fi/
 • JHS 165: Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely osana järjestelmän hankintaa. JUHTA 2007.
 • SÄHKE1-määräys: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa.  Arkistolaitoksen määräys 20.12.2005 (KA 1486/40/2005), 19 s.
 • JHS 143: Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. JUHTA 2004.
 • JHS 156: Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnossa. JUHTA 2004
 • Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä tai asiakirjarekistereissä. Määräys ja ohje 10.6.2003 (KA 195/40/2003), 15 + 3 s. liite Käsitemäärittelyt
 • Arkistolaitoksen suositus arkistonmuodostussuunnitelman laadinnan, käytön ja ylläpidon periaatteiksi. 2000, 44 s.
 • Arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt. Arkistolaitos, Helsinki 1997
 • Kunnallisen arkistotoimen opas 1996. 39 s.
 • Kirjaaminen valtion virastoissa ja laitoksissa. 1/06/95, 1995, 31 s.
 • Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta. Valtionarkiston yleinen ohje n:o 13 1985, 15 s.
 • Valtionarkiston ohjeet valtion virastojen ja laitosten arkistosäännöistä. Valtionarkiston yleinen ohje no 7 1983, s. 12
 • Valtionarkiston ohjeet kunnallisten arkistojen asiakirjojen hoitamisesta. Valtionarkiston yleinen ohje n:o 5 1979, s. 27

EU - säädökset

 • Document management in the European Commission. Collected decisions and implementing rules. Luxemburg 2010.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 460/2004 Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta.

ISO-SFS –standardit

 • ISO/DIS 30300 draft: Information and documentation. Management system for records. Fundamentals and vocabulary. 2010.
 • SFS-ISO 23081-2:2010 Tieto ja dokumentointi. Asiakirjahallinnan prosessit. Asiakirjojen metatiedon hallinta. Osa 2: käsitteelliset ja toteutukseen liittyvät kysymykset.
 • SFS-ISO 23081-1:2007 Tieto ja dokumentointi. Asiakirjahallinnan prosessit. Asiakirjojen metatieto. Osa 1: Periaatteet, 22 s.
 • SFS-ISO 15489-1:2007 Tieto ja dokumentointi. Asiakirjallinto. Osa 1: Yleistä, 25 s.
 • ISO 26122:fi Toimintaprosessien analysointi asiakirjahallinnan tarpeisiin, 16 s. 

Raportit, selvitykset ja tutkielmat sekä asiakirjahallinnan oppimateriaalit 

 • Tietoturvallisuuden peruskurssi. Granite Partners Oy:n aineisto 2005 - 2010.
 • Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin. Arkistolaitos 2009
 • SADe - hankkeen loppuraportti. Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen sähköisen asioinnin kehittämislinjaukset ja toimenpidesuunnitelma 2009 - 2012. Valtiovarainministeriö; Julkaisuja 6/2009
 • Väisänen, Taina: Puolustusvoimien arkistonmuodostus. Ylemmän arkistotutkinnon tutkielma; Kansallisarkisto 2009
 • Asiointitiliä koskevan kansallisen lainsäädännön yleiskuva ja katsaus muihin Pohjoismaihin. Esitutkimus. Oikeusinformatiikan instituutti, Oikeustieteiden tiedekunta; Lapin yliopisto 2/2008. (Tilaaja: Valtiovarainministeriö)
 • Dokumentinhallinta ja arkistointi -hankkeen (VALDA) loppuraportti. Valtiovarainministeriö, Hallinnon kehittämisosasto 2007. VM 73/18/2006
 • Arkistot – yhteiskunnan toimiva muisti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen oppikirja/Jari Lybeck et al. Arkistolaitoksen toimituksia 2. 2006, 307 s.
 • Kampffmeyer, Ulrich: ECM Enterprise Content Management. Hamburg 2006. online: http://www.project-consult.net/Files/ECM_White%20Paper_kff_2006.pdf
 • Punkki, Mikko: Tietojärjestelmien ja niiden tietoaineistojen kuvaaminen arkistonmuodostussuunnitelmassa. Ylemmän arkistotutkinnon tutkielma 59. Kansallisarkisto 2005.
 • Asiakirjaliikenteen risteysasemalla. Selvitys ministeriöiden kirjaamiskäytännöistä 2003. Valtiovarainministeriö; Työryhmämuistioita 4/2004.
 • Arkistotoimi ja asiakirjahallinto/Pirkko Rastas. Julkaisija Opetushallitus. 1991, 178 s.
 • Arkistointi ja kirjaaminen kunnallishallinnossa/Voitto Seppänen, Raili Oittinen, Eeva Grön. 1990, 240 s.
 • Arkistotoimen perusteet/Heikki Helasti, Marjo Hyppönen. Liikearkistoyhdistys ry:n julkaisuja 13. 1990, 123 s.
 • Arkistointi ja kirjaaminen kunnallishallinnossa/Voitto Seppänen, Eeva Grön. 1983, s. 399 s.
 • Arkistonhoidon opas. Valtionarkiston julkaisuja 10. 1978, 207 s.

Sanastot

 • KDK - sanasto: www.kdk2011.fi/fi/kokonaisarkkitehtuuri
 • Svenskt lagspråk i Finland (Slaf). Ruotsinkielinen lakikieli. Valtioneuvoston kanslia 2010.
 • Vahti 8/2008: Valtionhallinnon tietoturvasanasto. Julk. Valtiovarainministeriö.
 • Pearce-Moses, Richard: A glossary of archival & records terminology. Chicago 2005.
 • NAT - Nordisk arkivterminologi 2003 www.narc.fi/nat
 • Tuomioistuinsanasto. Oikeusministeriö ja Valtioneuvoston kanslia 2001.
 • Saarenheimo, Anita: Arkistoalan termejä englanti - suomi. Kansallisarkisto 1998.
 • Relaatiotietokantasanasto. Tieke (Systa/Tiha) Hki 1997. www.cs.helsinki.fi/relaatiosanasto/
 • Tietohuollon sanasto suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska. Tekniikan sanastokeskus TSK 20. Helsinki 1993
 • Nordisk arkivleksikon. Nordisk arkivkundskab 8/1979 (KØbenhavn).
 • Evans, Frank B. et alia: A basic glossary for archivists, manuscript curators and record managers. American Archivist, vol. 37:3, July 1974.

Julkaisemattomat lähteet

 • InterPARES 3. http://www.interpares.org/
 • Arkistotermien sanasto suomi-englanti-ruotsi, 18 s. Koonnut Ulla Salin-Ertama (Fortum) 2009.
 • Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen AAO-opetuksen oppimateriaalit (Marjo Rita Valtonen ja Pekka Henttonen)